Summary

Publicity flyer promoting Kodak S-AV 400 Watt Projection System, published by Kodak Aktiengesellschaft in Germany in August 1986.

Title

'Kodak S-AV 400 Watt Projection System.'

More Information